Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 21 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 08:18 08/04/2015  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên: Cái Thị Ánh Tuyết 
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email: tuyetcaithianh@gmail.com
Điện thoại: 01673694312
Địa chỉ:  Xã A Đớt Huyện A Lưới TTT Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 494