Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 12 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 08:18 08/04/2015  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên: Cái Thị Ánh Tuyết 
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email: tuyetcaithianh@gmail.com
Điện thoại: 01673694312
Địa chỉ:  Xã A Đớt Huyện A Lưới TTT Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 666