Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 21 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 09:34 02/01/2019  

Tuần 46 năm 2019
Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(11/11/2019)

Hội ý BGH 

Đón trẻ ổn định trẻ các lớp 

Theo dõi hoạt động các lớp

CSL Cô: Trịnh Lê Quỳnh Nga 

CSC Cô : Cái Thị Ánh Tuyết 

Cô Hồ Thị Hóa 

Theo dõi hoạt động các lớp

CSL Cô: Trịnh Lê Quỳnh Nga 

CSC Cô : Cái Thị Ánh Tuyết 

Cô Hồ Thị Hóa 

Thứ Ba
(12/11/2019)

Theo dõi hoạt động các lớp

CSL Cô: Trịnh Lê Quỳnh Nga 

CSC Cô : Cái Thị Ánh Tuyết 

Cô Hồ Thị Hóa dự ngày hội đại đoàn kết tại thôn Chi Hòa 

Theo dõi hoạt động các lớp

CSL Cô: Trịnh Lê Quỳnh Nga 

CSC Cô : Cái Thị Ánh Tuyết 

Cô Hồ Thị Hóa 

Thứ Tư
(13/11/2019)

Theo dõi hoạt động các lớp

CSL Cô: Trịnh Lê Quỳnh Nga 

CSC Cô : Cái Thị Ánh Tuyết 

Cô Hồ Thị Hóa 

Theo dõi hoạt động các lớp

CSL Cô: Trịnh Lê Quỳnh Nga 

CSC Cô : Cái Thị Ánh Tuyết 

Cô Hồ Thị Hóa 

Thứ Năm
(14/11/2019)

Theo dõi hoạt động các lớp

CSL Cô: Trịnh Lê Quỳnh Nga tham dự ngày hội đại đoàn kết thôn A Tin 

CSC Cô : Cái Thị Ánh Tuyết 

Cô Hồ Thị Hóa 

Theo dõi hoạt động các lớp

CSL Cô: Trịnh Lê Quỳnh Nga 

CSC Cô : Cái Thị Ánh Tuyết 

Cô Hồ Thị Hóa 

Thứ Sáu
(15/11/2019)

Theo dõi hoạt động các lớp

CSL Cô: Trịnh Lê Quỳnh Nga 

CSC Cô : Cái Thị Ánh Tuyết 

Cô Hồ Thị Hóa 

Theo dõi hoạt động các lớp

CSL Cô: Trịnh Lê Quỳnh Nga 

CSC Cô : Cái Thị Ánh Tuyết 

Cô Hồ Thị Hóa 

Thứ Bảy
(16/11/2019)
Chủ Nhật
(17/11/2019)