Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 12 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 07:57 13/01/2020  

Tuần 28 năm 2020
Từ ngày 06/07/2020 đến ngày 12/07/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(06/07/2020)

Hội Ý BGH 

Theo dõi hoạt động các lớp 

CSC: Cô Cái Thị Ánh Tuyết - Hồ Thị Hóa 

CSL: Cô Trịnh Lê Quỳnh Nga 

Theo dõi hoạt động các lớp 

CSC: Cô Cái Thị Ánh Tuyết - Hồ Thị Hóa 

CSL: Cô Trịnh Lê Quỳnh Nga 

Thứ Ba
(07/07/2020)

Theo dõi hoạt động các lớp 

CSC: Cô Cái Thị Ánh Tuyết - Hồ Thị Hóa 

CSL: Cô Trịnh Lê Quỳnh Nga 

Theo dõi hoạt động các lớp 

CSC: Cô Cái Thị Ánh Tuyết - Hồ Thị Hóa 

CSL: Cô Trịnh Lê Quỳnh Nga 

Thứ Tư
(08/07/2020)

Theo dõi hoạt động các lớp 

CSC: Cô Cái Thị Ánh Tuyết - Hồ Thị Hóa 

CSL: Cô Trịnh Lê Quỳnh Nga 

Theo dõi hoạt động các lớp 

CSC: Cô Cái Thị Ánh Tuyết - Hồ Thị Hóa 

CSL: Cô Trịnh Lê Quỳnh Nga 

Thứ Năm
(09/07/2020)

Theo dõi hoạt động các lớp 

CSC: Cô Cái Thị Ánh Tuyết - Hồ Thị Hóa 

CSL: Cô Trịnh Lê Quỳnh Nga 

Theo dõi hoạt động các lớp 

CSC: Cô Cái Thị Ánh Tuyết - Hồ Thị Hóa 

CSL: Cô Trịnh Lê Quỳnh Nga 

Thứ Sáu
(10/07/2020)

Theo dõi hoạt động các lớp 

CSC: Cô Cái Thị Ánh Tuyết - Hồ Thị Hóa 

CSL: Cô Trịnh Lê Quỳnh Nga 

Theo dõi hoạt động các lớp 

CSC: Cô Cái Thị Ánh Tuyết - Hồ Thị Hóa 

CSL: Cô Trịnh Lê Quỳnh Nga 

Thứ Bảy
(11/07/2020)
Chủ Nhật
(12/07/2020)